Menu

Generalforsamling Vorup FB Håndbold 2020

Referat fra Vorup FB Håndboldafdelings generalforsamling
Torsdag den 18. juni 2020 kl. 19.00 På Ulvehøj (i selskabslokalerne)

I henhold til klubbens love for den ordinære generalforsamling er dagsorden følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskabsorientering.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

Administrativ formand for 2 år.

Inge Rønne villig til genvalg

Kasserer for 1 år.

Jesper Jul Nielsen villig til valg

Sekretær for 2 år.

Tom Johannessen villig til valg

6. Eventuelt

Inge Rønne bød velkommen til generalforsamlingen og gik til dagsordenen.

Pkt. 1 valg af dirigent, som blev Tom Johannessen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var varsel korrekt i dagspressen og på klubbens hjemmeside.

Herefter var det Inge Rønne som kunne, til de flestes viden, fortælle at det er med stor sorg vi den 1. juni fik meddelelse om at Svend Aage Mortensen var afgået ved døden, og fremsagde mindeord om Svend Aages store virke og engagement i Vorup FB i næsten 55 år, og generalforsamlingen mindedes Svend Aage med et minuts stilhed – æret være Svend Åges minde.

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning som var delt op i den administrative del og den sportslige del.

Inge Rønne fremlagde den administrative beretning og kunne berette om Partille turen i sommeren 2019, og at U-11 pigerne vandt B-finalen og takkede Partille Cup udvalget for deres store indsats.

Desværre er der ikke som traditionen ellers har været at afvikle Håndboldskole i Randers med Randersklubberne som arrangører. Der var uenighed om fortsættelse efter 2018 derfor ingen håndboldskole.

Det har været en udfordring med træningstider, derfor har vi måttet træne 3 forskellige steder, hvilket har betydet udfordringer for trænerne med hensyn til at få rekvisitter med rundt, men det har trænerne klaret flot.

Holdene har deltaget i opstartsstævner – for-turneringer og kval. stævner inden turneringen gik i gang og hvor vi hver cirka hver anden uge havde hjemmestævner med stor opbakning til holdene. Som sædvanlig blev efterårsturneringen afsluttet med ”et brag i hallen” med kåring af efterårets spiller på de enkelte hold.

Vi har været tilmeldt 21 hold til turneringerne i sæsonen.

Inge Rønne kom omkring alle udvalgene som er tilknyttet Håndboldafdelingen.

Sponsorudvalget som gør et stort arbejde for at fastholde sponsorerne og finde nye emner.

De sidste par år har sponsorudvalget og bestyrelsen takket vores sponsorer med en juledekoration som er blevet taget godt i mod fra vores sponsorer.

Sportslige udvalg som planlægger kurser og finder den ”blå tråd”.

Festudvalget som arrangerer hyggeligt samvær et par gange om året.

Partille Cup udvalget der planlægger turen og tjener penge ind for at holde deltagerprisen så lavt som muligt.

Kioskudvalget som sørger for at kiosken har varer og er åbnet.

Aktivitetsudvalget har opgaver med det praktiske ved vores Beach stævne i juni måned og natstævne, afslutningsfest og Brag i hallen hvor der er lysshow, musik, indløb og navneopråb. Aktivitetsudvalget hjælper også til ved eksterne arrangementer i Arena Randers.

Alle udvalg samles et par gange om året for planlægning.

Som en lille tak til vores udvalg, trænere og ledere har alle modtaget en julekurv for deres indsats.

Grundet Corona pandemien har vi desværre ikke kunnet afslutte sæsonen, hvilket også har betydet aflysning af kampe og vores afslutningsfest, hvor der skulle være uddelt hæder og kåringer.

Inge Rønne ville dog ikke undlade at lykønske dameseniorholden med deres to oprykninger, så vi nu har et Jyllandsseriehold og et serie 1 hold.

Vi er nu kommet i gang igen først med udendørs træning og nu også indendørs.

Inge sluttede sin beretning af med en tak til alle som gør en indsats og opbakning for Vorup FB Håndbold.

Den sportslige beretning blev fremlagt af Mogens Jensen som startede med at den forgangne sæson havde budt på mange håndboldoplevelser med mange gode og spændende kampe i Ulvehøjhallen.

Den ubetinget største oplevelse var turen til Partille med 140 spillere, trænere og ledere. Mogens Jensen takkede trænerne og lederne for at afse en uges ferie på at give vores spillere en uforglemmelig håndbold oplevelse.

Mogens Jensen kunne med stolthed sige, at Vorup FB har haft ca. 25 hold fra U-4 til senior hvilket er særdeles flot taget i betragtning af at mange klubber omkring os, og i Håndbolddanmark generelt er tilbagegang.

I Vorup FB er det vigtigere at passe på de spillere vi har frem for at hverve nye spillere. Det er et motto som alle lever op til – det betyder ikke, at vi ikke vil have nye spillere, det vil vi gerne, men det skal ikke være på bekostning af dem der er der i forvejen.

For at få en klub som vores til at fungerer skal der bruges rigtig mange frivillige og vi er dybt taknemmelige for den tid hver især bruger. Mogens Jensen havde regnet lidt på det og kunne fortælle, at der hver sæson bruges mellem 12.000 – 14.000 frivillige arbejdstimer i klubben, og hvis timelønnen blev sat til kr. 100,- i timen vil det svarer til kr. 1.4 mill. – det giver stof til eftertanke.

Mogens ville ikke komme ind på de enkelte holds resultater, men at vi må glæde os over, at vi nu har ca. 40 drenge der spiller håndbold og at dameseniorafdelingen er i fremgang og sluttede med to oprykninger til hhv. jyllandsserien og serie 1.

Mogens Jensen kunne herefter fortælle om ændringer i holdsamarbejdet Randers HK, hvor Vorup FB er en del af.

Der vil i den kommende sæson være et U-19 og U-17 pigehold.

U-17 er med de fem moderklubber som hidtil – Randers Freja, Dronningborg BK, Kristrup BK, Randers KFUM og Vorup FB.

U-19 vil være uden Dronningborg BK og Kristrup BK i stedet indgår Bjerringbro FH.

Alt tilgodehavende er tilbagebetalt og der er en god og optimistisk stemning omkring ungdomsarbejdet i Randers HK.

Afslutningsvis kom Mogens Jensen ind på Corona pandemien, som gjorde sit indtog i marts, som betød at turneringen brat blev afsluttet og vores afslutningsfester måtte aflyses. Med det i mente ser vi nu fremad og med glæde mod ny sæson og nye mål.

Begge beretninger blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 regnskabsorientering.

Thomas Råby fra kontoret gennemgik regnskabet, som viste et overskud på kr. 31.441 med indtægter på

kr. 446.649 og udgifter på kr. 415.208.

Der var enkelte spørgsmål til nogle poster, som Thomas Råby kunne svarer på.

Der er en tilfredsstillende økonomi i afdelingen. – endelig godkendelse af regnskabet sker på hovedgeneralforsamlingen den 25. juni 2020.

Pkt. 4 indkomne forslag.

Der var ikke indsendt forslag.

Pkt. 5 Valg.

 

Administrativ formand Inge Rønne blev valgt for 2 år.

Kasserer Jesper Jul Nielsen blev valgt for 1 år.

Sekretær Tom Johannessen blev valgt for 2 år.

Pkt. 6 eventuelt.

 

Under dette punkt kunne Mogens Jensen orienterer om, at der nu er vedtaget nye vedtægter for Arena Randers, som fremadrettet består af 7 bestyrelsesmedlemmer, 3 fra kommunen og 4 fra idrætten.

Desuden er det nu muligt, at lave lokale bestyrelser i Tennishallen, Dronningborghallen og Ulvehøjhallen. bestående af brugerne.

Hovedformanden Finn Christiansen roste det store arbejde der gøres i håndboldafdelingen og de mange timer der bruges for at få det til at fungerer samt den gode økonomi. Dog er det ønskeligt, at der er større opbakning til hovedgeneralforsamlingen, da det er i alles interesse hvordan det går i hele foreningen som vi alle har et ansvar for.

Der var enkelte spørgsmål fra forsamlingen som fik svar bl.a. inspektørsituationen på Ulvehøj og der er ikke ændringer i bemandingen ud over, at det er en anden person Lars Ole Mathiasen som vil få sin daglige gang.

Der var også en tak til Peter Jespersen for sit arbejde for klubben i denne omgang og velkommen til Jesper Jul Nielsen som kasserer.

Det kunne også meddeles, at Hans Andersen har sagt ja til at indgår som mellemled ungdom/senior og være med til at forme fremtiden.

Der var fremmødt 14 til generalforsamlingen.

Referent/dirigent

Tom Johannessen

19. juni 2020

 
 
Luk